صفحه ها
طراح قالب
Tebyan
بازسازی منزل
پنج شنبه بیست و سوم 2 1395

مدیریت پروژه اولین و آخرین عامل موفقیت پروژه نیست .این عامل رکن اصلیبحساب می آید ولی تنها رکن آن نیست ،سنگ بنا یا سنگ زیرین هست ولی همه ی مصالح نیست.به هر حال عامل بسیار مهمی است.این عامل شکل و چارچوبی را در رابطه با ساخت خانه ارائه می دهد که می توان کار را ازآنجا آغازنمود.برخی هم این عامل را اولین سنگ بنا می دانند که من زیاد با انها موافق نیستم.من موفقیت پروژه را منوط به اجرای تمام و کمال مدیریت پروژه نمی دانم ،بلکه باور دارم به مواردی بیش از این ها نیاز است.من معتقدم نتیجه ی اخر همان اندازه مهم است که چگونگی دستیابی به آن اهمیت دارد.در مراحل بعد به تعریف پروژه موفق باز خواهیم گشت.ولی برای حال اجازه دهید به همین بسنده کنیم که مدیریت پروژه می تواند موفقیت پروژه را تسهیل کند.مدیریت پروژه مهم و ضروریهست ولی کافی نیست .پیش از انکه چرای آن را توضیح دهم اجازه دهید نگاه دقیق تری به حوزه و جایگاه مدیریت پروژه بندازیم.مدیریت پروژه فعالیتی است که فرایند مراحل آغازین ،برنامه ریزی ،اجرا ،پایش و کنترل و خاتمه پروژه رادر خود جای داده است.و در برگیرنده حوزه های دانشی مانند مدیریت محدوده یاقلمرو پروژه ،مدیریت زمان ،مدیریت هزینه ،مدیریت کیفیت ،مدیریت ریسک ،مدیریت تجهیز و مهارت های اساسی مدیریت است.البته این مهارت ها ی مدیریت خاص پروژه نیست بلکه با دیگر فعالیت های مدیریت همپوشانی دارد.

 [عکس: 1025041372711001B]
 
مدیریت پروژه اصلی مهم بحساب می اید و شکی در این رابطه وجود ندارد و پروژهچه به صورت رسمی و یا غیر رسمی بدون مدیریت پروژه قادر به پیشروی نیست.برای انکه موارد با یکدیگر پیوند بخورند شما نیاز به عامل پیوند زنندهدارید.مدیریت پروژه متضمن پیش فرضی است که معتقد است ما برای سازماندهی و پیش برد پروژه نیاز به گونه ای از نظم داریم.برای مثال شخصی مایل به انجام کاری است دراین رابطه مدیریت پروژه کمک به ایجاد چارچوب ،ایجاد ساختار و نظم در جایی که هرج و مرج بالقوه وجود دارد می کند.بدون این ساختار پروژه به هیچ جایی نمی رسد و اگر شروع به حرکت هم نمایدبه احتمال زیاد شکست می خورد. مدیریت پروژه محدود به یک نفر نمی شود بلکه فرایندی است که همه ی اعضای تیم را درگیر می کند.به عبارت دیگر مدیریت پروژه محدود به نقش مدیر پروژه نیست.زیرا وقتی که ما درباره ی مدیریت پروژه گفتگو می کنیم به مجموعهای از فرایندها و نه شغلی خاص با عنوان مدیر پروژه اشاره می کنیم.اجازه دهید به این پرسش بپردازیم که عوامل کلیدی مدیریت پروژه کدام است؟در پاسخ باید اذعان داشت که این عامل بسیارند و این مسئله اصلا متعجب کننده نیست پروژه ها پیچیدگی زیادی دارند.در این مقطع اجازه دهید در رابطه با رویکرد خطی به پروژه و مدیریت پروژه نگاهی داشته باشیم.باتوجه به رویکرد خطی و مدیریت پروژه به این می رسیم که پنج فعالیت کلیدی مدیریت پروژه شامل مدیریتفرایند آغازین ،مدیریت فرایند برنامه ریزی ،مدیریت فرایند اجرایی ،مدیریت فرایند پایش و کنترل ،و مدیریت پایانی است.این موارد کم و بیش از مشترکات درک مدیریت پروژه است.

 [عکس: 1025044762711001B]

پنج عامل اصلی شکست پروژه1- فقدان چشم انداز : مقاصد و اهداف بصورت شفاف تعریف نمی شوند و بطور متقابل و دو طرفه بوسیله افرادی که انرا هدایت می کنند و دیگرانی که درگیر پروژه دکوراسیون داخلی هستند بصورتی که یک کلیت هماهنگ را شکل دهنددرک نمی شود.بنابر این محدوه و قلمرو پروژه معماری و دکوراسیون داخلی در ابهام قرار می گیرد و خط زمانی که به هدف نهایی منتهی می شود واقعی ترسیم نمی شود.2- فقدان تیم وظیفه محور :تیم عملیاتی هماهنگ وجود ندارد در عوض آ«چه داریم تجمع افرادی است که امکان دارد با یکدیگر کارکنند ولی کارکرد اغلب جزیره ای و تنگ نظرانه است.3- تیم به عنوان یک کل یاحتی اعضا به صورت انفرادی انگونه که باید و انتظار می رود عمل نمی کنند.4-انعکاس یا بازتابی از رفتار ها عملکرد وجود ندارد.بنابراین افراد واکنشی به تغییرات در بازسازی منزلنشان نمی دهند و در عوض به دنبال الگوهای قدیمی هستند.این حالتی است که درآن یادگیری صورت نمیگیرد5- فقدان اهداف میان دوره ای یا میان راهی بصورت منظم در خلال کار.افراد ممکن است با یکدیگر کار کنند ولی نتایجی ارائه نگردد.در صورت ارائه نتایج نیز این ممکن است دیر هنگام یا با کیفیت پایین باشد. منبع : بازسازی منزل
برچسب ها :
رنگ های اصلی و کمکی د دکوراسیون
پنج شنبه بیست و سوم 2 1395

رنگ های اصلی و کمکی شماره گذاری رنگ های هشت گانه برای هر یک از رنگ های هشت گانه شماره ای در نظر گرفته شده است تا به راحتی بتوان در طراحی و دکوراسیون داخلی به آنها مراجعه کرد و استفاده کرد. به کسانی که از آزمایش لوشر استفاده می کنند ،توصیه می شود کهاین شماره ها را بخاطر بسپارند . شماره رنگ ها در زیر می آید :انواع چهار رنگ اصلیبا این که شرح کاملی درباره (( ساختار )) تمام هشت رنگ اصلی در فصلششمداده شده است ، ولی چون چهار رنگی اصلی ( آبی ، سبز ، قرمز و زرد ) از اهمیت خاصی در دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی بر خوردار هستند لذا شرح کوتاهی درباره آنها بیان می شود .(( عمق احساسات ))شماره 1 آبی تیره : نشانگربوده و صفات زیر در انتخاب این رنگ وجود دارد :خود محورمنفعل [ غیر فعال ]روحیه مشار کت و همکاریدر قبال دیگران مستقلحساسیت طبعدارای قدرت ادراک زیادروحیه اتحاد با دیگرانجنبه های عاطفی شخصیت او عبارتند از :طالب آرامشخواستار رضایت و خشنودیملایمت طبععشق و محبتشماره 2 آبی مایل به سبز :نشانگربوده و صفات زیر در انتخاب کننده این رنگ وجود دارد Sad(نرمشپذیری اراده ))خود محوریمنفعلحالت دفاعی داردمستقل استمراقب جان خویش استدارای حس تعلقتغییر ناپذیریجنبه های عاطفی شخصیت او عبارتند از:روحیه اصرار و سماحبتاظهار وجود و عرض اندامروحیه لجاجتعزت نفس دا رد((نیروی اراده ))شماره3 رنگ نارنجی مایل به قرمز : نشانگر بوده و صفات زیر در انتخاب کننده این رنگ وجود دارد :برون محوریفعالیتمهاجم – متجاوزمستقل استدارای حس رقابتاهل عمل و فعالیتجهات عاطفی شخصیت او عبارتند از :آرزو مندیهیجان پذیریسلطه طلبیتمایلات قوی جنسی(( خود انگیختگی))شماره 4 زرد روشن : نشانگر بوده و صفات زیر در انتخاب کننده این رنگ وجود دارد :برون محوریفعالیتآینده نگریغیر مستقلتوسعه طلبیبلند پر و ازیاهل تحقیق و پژوهشجهات عاطفی شخصیت او عبارتند از :تغییر پذیریپرتوقعداشتن اصالت و نیروی ابتکارنشاط و زنده دلی(( خود محور )) به معنای (( ذهنا به خود پرداخنن است )) و هر چند که شباهت هائی با (( درون بینی )) دارد ولی معادل آن نبوده و نباید آن دو را با یکدیگر اشتباه کرد . کسانی که درون بینی هستند افراد (( خود محور )) نیز بشمار می آیند ولی آنان که فقط خود محورهستند لزوما درون بین نیستند . از لحاظ ذهنی به خود پرداختن ، به معنایعلاقمندی به خود است . فردی که پیوسته با دیگران معاشرت می کندوی را باید یک فرد برون بین بشمار آورد ، ولی چنانکه مشاهده شود که موضوع گفتگوی او بادیگران همراه یک موضوع واحد نظیر جمع آوری تمبر ، خانواده اش ، همسرش ، فرزندانش ،شغلش و سفرش به اروپا باشد ،در این صورت وی را باید یک فرد (( خود محور )) بشمار آورد زیرا همه چیز را به زندگی خود محدود می کند . کافی است که شخصی دیگری یک موضوع عمومی تر را امطرح سازد و آن وقت شخص مورد نظر ما حاضر به شنیدن آن نیست . (( برون محور ))به معنای کسی است که بیرون از وجود خود را می بیند و شباهت زیادی به برون بین دارد . فرد برون محور علاقمند به محیط پیرامون خود و اشیاء و مردم است ، خواه از نقطه نظر تاثیر گذاردن در محیط بیرونی و خواه گرفتن محرک و انگیزه از آن چنانکه در محیط پیرامونی خود تاثیر می گذارد ، در این صورت نسبت به آن موثر و مستقل است . ولی اگر از محیط خود تاثیر می پذیرد ، در این صورت غیر مستقل می باشد . لذااستقلال معادل با (( علت بودن )) است در حالی که غیر مستقل معادل با ((معلول بودن)) می باشد .[عکس: 1025049115711001B]

تفاوت غیر فعال از فعال ، نظیر تفاوت خود محور از برون محور است .رنگ های اصلی مخلوطمشاهده می شود که شماره های 1 و2 (آبی و سبز ) هر دو خود محور ( غیر فعال ) هستند .هر جا که هر دوی آنها با یکدیگر در آزمایش ظاهر شوند ، صفت خود محوری قویاٌ مورد تاکید است .ولی این موضوع که آیا رفتار مزبور یک رفتار الگوئی یا یک الگوی واقعی و یا یک الگوی پنهان و یا یک الگوی رد شده می باشد یا خیر ، قطعاٌ بستگی به وضعیت این ترکیب در ردیف رنگ ها دارد .به همان ترتیب ، شماره های 2و3 ( سبز و قرمز ) هر دو مستقل ( خودکار ، سبب ساز)می باشند . هر جا که هر دوی آنها در آزمایش ظاهر شوند ، صفات ابتکار و خود – تصمیم- گیری از اهمیت بیشتری برخوردار است . اما از سوی دیگر ، نحوه تاکید و اهمیت آنها بستگی به محل ظاهر شد نشان دارد .شماره های 3و4 ( قرمز وزرد ) برون محور ( فعال ) هستند و از بیرون هدایت می شوند . هر جا که هر دوی آنها در کنار یکدیگر ظاهر شوند ، صفت فعالیت از اهمیت بیشتری برخوردار است .شماره های 1و4 ( آبی زرد ) هر دو غیر مستقل ( یعنی از منابع خارجی هدایت می شوند ) هستند و لذا هر جا که در کنار یکدیگر ظاهر شوند ، (( فاقد قدرت تصمیم گیری)) کاملاٌ نشان داده می شود .هر یک از گروه های بالا وقتی که در کنار یکدیگر در یک گروه کار کرد مشابه ظاهر شوند ( هر دو +، هر دو ×،هر دو =، یا هر دو -) متضمن یک تاکید نسبتاٌ زیاد بر برخی صفات هستند: خودمحوری یا استقلال، برون محوری یا عدم استقلال . با ترکیبآبی وقرمز ( شمارههای 1و3 ) می توان توازن بهتری را بدست آورد . در این توازن ، (( عدم استقلال درون محوری رنگ آبی )) بر اثر (( استقلال برون محوری رنگ قرمز )) متادل و هماهنگ می شود. ترکیب سبز و زرد ( شماره های 2 و 4 ) در ضمن این کهاستقلال خود محوری رنگ سبز را در برابر برون محوری غیر مستقل رنگ زرد تعدیل می کند ، یک کل بالا خص متوازن را پدید نمی آورد . دلیلش این است که امید واری توسعه طالبانه رنگ زرد هماهنگ خوبی با سرسختی و لجاجت رنگ سبز ندارد . این ترکیب می تواند گاهی اوقات مشکلات خاص خود را پدید آورد . رنگ های اصلی را باید ترجیح داد چهار رنگ اصلی آبی ، قرمز ، سبز ، زرد شماره های 1 ، 2 ، 3 ، 4 ،که نشانگر نیاز های روانی هستند –نیاز به خشنودی و محبت، نیاز به اظهار وجود ، نیاز به عمل و موفقیت و نیاز به چشم انتظاربودن و امید واشتن –همگی آنها از اهمیت خاصی برخوردار می باشند . لذا وقتی که یک فرد متعادل روانی که آزاد از تضادها و سر کوپ های روانی است این رنگ ها را بر می گزیند ، همه آنها در
دکوراسیون داخلی باید در مکان های چهار تا پنج رنگ اول آزمایش قرار گیرد . منبع: دکوراسیون داخلی
برچسب ها :
مصالح نوین در دکوراسیون داخلی
پنج شنبه بیست و سوم 2 1395


در مبلمان دست ساز همیشه در طرح هایش ازمواد خام و طبیعی و استفاده می کند و کارهای منحصر به فردی را روانه بازارمی کند .مبلمان جدیدی که به تازگی توسط این گروه طراحی شده نیز با استفادهاز عناصر طبیعی به خوبی پالوده شده و با اعمال تغییراتی به گونه ای زیبا طراحی شده است .این مبلمان کار دست است که به رنگ چوب گردو رنگ آمیزی شده است.این مجموعه شامل میز ،مبل ،نیمکت ،اینه ،قفسه ،جالباسی است که با مواد طبیعی ساخته شده و زیبایی آن خیره کننده است. این مجموعه به گونه ای طراحی شده است که تداعی کننده خانه های افسانه ای است.تصور کنید این مجموعه چه جلوه خیره کننده ای به فضا خانه می دهد و در عین حال طبیعی بودن ،بسیار مدرن است.نکته جالب در این است که انتخاب فلز مورد استفاده در مبلمان کاملابه انتخاب شخص است و مشتری می تواند از بین انواع فلز ها ،برنز و یا فلز رنگ شده سیاه و سفید یکی را برای مبلمان انتخاب کند.

  کاغذ دیواری لامپی :به تازگی نوعی کاغذ دیواری راهی بازار شده است که در آن لامپ ال ای دی به کار رفته است،شگفتی را کنار بگذاریم در دنیای تکنولوژیهر چیز امکان پذیر است.هر چند این کاغذ دیواری از زمان خود جلوتر است .سازنده این کاغذ دیواری با استفاده از قطعات الکتریکی بسیار ریز و لامپ های کوچک ال ای دی این طرح را ارائه نموده است.نکته جالب این است که شما میتوانید تعداد و رنگ لامپ های کاغذ دیواریتان را خودتان انتخاب کنید و فضایخانه تان را روشن کنید.

[عکس: 1025045552711001B]

اینه ی شکسته :این ایینه شکسته نمونه ای از هنر نامتعارف است که کلیشه های موجودرا می شکند و پا را فراتر می گذارد .ایینه شکسته سایه روشن های متنوعیرا به نمایش می گذارد و بازتاب رنگ های آن جلوه خاصی را به فضای خانه می بخشد .این ایینه یاداور ایینه های کلاسیک است زیرا در اطراف آن از گل های شیشه ای تزئینی زیادی استفاده شده است که به دوران رمانتیک نزدیک تر است.تراش های اریب ،نقره کاری ،و آیینه را به زیبایی محض بدل می کند.نصب این ایینه را در سرسرای خانه ،جلوی رختکن ،اتاق خواب ،حمام و یا بر بالای شومینه بسیار چشم نواز است و زیبایی خانه را دو برابر می کن این اینه 84 اینچ است و درسه رنگ طلایی ،نقره ای و برنز راهی بازار شده است. آبنمای چوبی : اگر خانه ای بزرگ و جادار دارید با نصب یک آبنمای مدرن را داخل خانهو یا در حیاط خانه نصب کنید و جلوه ای زیبا به خانه تان بدهید.طراحی این ابنما بسیار مدرن و هوشمندانه است .استفاده از طرح های منحنی در
دکوراسیون داخلیبه فضای آن روح می بخشد .کف این ابنما یک یک مخزن سربی بسیار زیبا وجود دارد که اب در ان جمع اوری می شود.و پس از ان از طریق یک پمپ بار دیگر به بالای ابنما برگردانده می شود.و ایچنین در مصرف اب صرفه جویی می شود. منبع:دکوراسیون داخلی

برچسب ها :
استفاده از مصالح دردکوراسیون داخلی
پنج شنبه بیست و سوم 2 1395


در بحث ذخیره انرژی مبزان اهمیت استفاده از مصالح در ساختمان و دکوراسیونو معماری با کیفیت و استاندارد مشخص می شود.متاسفانه علیرغم اهمیت این مورد ،مساله ای که ذهن دست اندر کاران ساختمان و نظام مهندسی را به خود مشغول کرده ،بازار و به عبارتی تقاضا برای کالای غیر استاندارد است که خود عاملی برای هدر رفتن انرژی محسوب می شود.موضوع دیگری که در بخش ساختمان درصد بالایی از انرژی فسیلی اتلاف شده را به خود اختصاص می دهد ،مدل های کلیشه ای و غیر استاندارد ساختمان سازی است که به دلیل ناهمگونی با شرایط اقلیمی بناها ،باعث اتلاف انرژی و آلودگی محیط زیست می گردد.همین موضوع باعث شده است تا محققان در تدارک انواع دیگری از انرژی ها که به انرژی های پاک و تجدید پذیر برای جایگزینی انرژی های فسیلی است ،باشند.استفاده از انواع عایق های حرارتی در جداره های ساختمان ، بهره برداری از پنجره های حرارتی در جداره های ساختمان ،بهره برداری از پنجره های مناسب از نظر انرژیو حفظ آن ،استفاده از سایه طبیعی و مصنوعی برای جلوگیری از تابش مستقیم خورشید در فصل گرما ،بهره برداری از انرژی تابشی خورشید در فصل زمستان و استفاده از سیستم های حرارتی سانترال از جمله را ه های افزایش راندمان مصرفانرژی در ساختمان ها به حساب می اید.همچنین وجود پمپ های حرارتی ،استفاده مستقیم از سوخت فسیلی به جای برق حاصله از انها ،مصرف رنگ های مناسب از نظرجذب حرارت در ساختمان ،استفاده از بادشکن ها ،تقسیم بندی داخل ساختمان از نظر حرارتی ،ساختمان سازی با توجه به شکل و جهت مناسب برای قرار گرفتن ساختمان ها و رعایت استاندارد های ساختمان سازی و لوله کشی و نصب تاسیسات سرمایشی و گرمایشی از دیگر راه های پیشنهادی برای صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی است.علاوه بر اقدامات عنوان شده که درکوتاه مدت نتیجه می دهد
 [عکس: 1025040422711001B]درمقیاس کلی و شهرسازی نیز می توان با اقداماتی از جمله کنترل جمعیت هر شهر در قالب 100 هزار خانوار ،استفاده از وسایل نقلیه مومی در سطح شهر ها و ...نسبت به مصرف بهینه انرژی اقدام نمود .البته ذکر این نکته ضروری است که اگر هدف ،جایگزینی صد در صدی انرژی فسیلی با انرژی های پاک و تجدید پذیر باشد این کار در آینده نردیک عملی نخواهد شد.اما اگر هدف صرفه جویی در مصرفانرژی فسیلی باشد تا از ذخایر موجود استفاده مناسب تری صورت پذیرد ،این کار در شرایط فعلی چه لحاظ تکنولوژی و چه لحاظ اقتصادی کاملا عملی و امکان پذیر است.همچنین به نظردیگر کارشناسان ،عوامل نگهدارنده ساختمان یکی دیگر از راه های صرفه جویی در انرژی است،طبق مبحث 22 قانون مقررات ملی ساختمان ،نحوه نگهداری و کنترل ساختمان باید مورد توجه دست اندرکاران ساختمان و بهره برداران قرار بگیرد.
 باید کنترل شود که تجهیزات ساختمان استاندارد است یا نیاز به کنترل و بررسی دارد .توجه داشته باشید که در صورت بروز این اتفاق چه میزان از انرژیذخیره خواهد شد.راهکار دیگر در
دکوراسیون داخلیکه قابلیت اجرایی دارد این است ه شرکت های بازرسی به کمک کاردان ها و مجریان وارد مرحله کنترلی شودکه مدیریت آن را شورای مرکزی نظام مهندسی می توان به عهده بگیرد.شایان ذکر است که تمامی منازل باید ساز و کاری ترتیب دهند که بتوانند یک بودجه پایدارر برای بهره لرداری داشته باشند.ساختمان های موجود باید از تجهیزات و فناوری جدید استفاده نمایند.ساختمان های جدید باید کلیه ویژگی های عنوان شده را داشته باشند. منبع: دکوراسیون داخلی
برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1836
تعداد نوشته ها : 79
تعداد نظرات : 1
Rss